Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş Eğitim Bursu Şartları ve Yönetmeliği

Şirketimiz başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, maddi destekte bulunarak eğitim kalitesi yüksek nesillerin yetişmesine ve Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla burs imkânı tanımaktadır. Şirketimiz bursları, Yönetim Kurulumuzca aksi yönde karar verilinceye değin;

Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen kontenjan ve tutar doğrultusunda burslar Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay süresince sağlanır.

2023 yılı için üstün başarı burs verilme şartları ve bölümleri aşağıdaki gibidir;

 • YKS sınavında ilk 20.000 girerek Makine Mühendisliği, Elektrik elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya mühendisliği bölümlerinde okumak,
 • YKS sınavında ilk 10.000 girerek İktisat, İşletme, Ekonomi ve Finans bölümlerinde okumak,
 • Özel Üniversitelerin %100 Burslu Mühendislik Fakültesi Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

2023 yılı için Pidok Plastik Ailesi eğitim bursu verilme şartları; Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. çalışanlarının üniversitede öğrenim gören çocukları

 • Burstan Yararlanacak Öğrencilerde Aranan Nitelikler

  Bursa aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır. Burslar, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerine verilir, şirketçe uygun görülen kontenjan sayısına ulaşılamadığı takdirde ara sınıf öğrencilerine de verilebilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

  • Başvuru tarihinde 23 yaşından büyük olmamak,
  • Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
  • Bursların kontenjan, kapsam, tutar ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.
  • Sabıkasız olması ( Taksirli Suçlar ile Kabahatler Kanuna göre ceza almış olanlar Y.Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilir)
  • Eğitim bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyacının olması gerekir. Başarılı bir öğrenci olmak için 100 üzerinden en az 70; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
  • Toplumsal değerler ve etik ilkelere uygun davranış sahibi olmak
 • Burs Başvurusu Nasıl Yapılır

  Burs başvuruları ile ilgili duyuru, web sayfasında ilan edilir.

  Tüm başvurular web sitesinde yer alan form doldurulmak suretiyle online olarak yapılır.

  Son başvuru tarihi her yıl Web sitesinde duyuru ile açıklanır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

 • Başvuruda İstenilen Belgeler
  • Burs başvuru Formu ( Doküman ekli)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
  • YKS yerleştirme sonuç belgesi (e-devlet ‘ten temin edilebilir.)1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet ‘ten temin edilebilir.)
  • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
  • Adli sicil belgesi (e-devlet ‘ten temin edilebilir.)
  • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

   - Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,

   - Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, Emekliler için aylık maaşı gösterir belge

   -Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C) e-devlet ‘ten temin edilebilir.)

   -Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise) (e-devlet ‘ten temin edilebilir.

 • Burs Değerlendirme

  Bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak başvuru yaparlar, bursiyer adaylarının belgeleri başvuruda belirttikleri beyanları ile karşılaştırılır. Beyana uygun olmayan durumlarda bursiyer adayı değerlendirmeye dâhil olmaz.

  Burs Komitesi, adayları gerekli görürse yüz yüze görüşme yapabilir veya aday tarafından verilen bilgileri araştırabilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir.

  Burs Komitesinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen adaylar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyerler burs almaya hak kazanırlar.

 • Burs Süresi ve Devam Koşulları

  Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak, bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.

  Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

  Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.

  Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

  • Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
  • Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
  • Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
  • Burs aldığı süre içerisinde başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
  • Disiplin cezası alan,
  • Tutuklanan,
  • Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
  • Şirket tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında),
  • Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. nin burs kontenjanı ayırdığı üniversite ve bölüm sıralamasından daha düşük bir sıralamadaki üniversiteye ya da bölüme yatay geçiş yapan.

  Şirket gerekli gördüğü an bursiyer tarafından verilen bilgileri ilgili üniversite, öğrenim kurumundan veya başkaca kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. Bursiyer, şirket tarafından istenen bu bilgilerin temini hususunda azami özen ve yardımı gösterir. Aksi takdirde burs ödemesi durdurulur.

  Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

  Şirket, burslarını dilediği anda sonlandırma ve vazgeçme yetkisine sahiptir.

 • Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?

  Burs kapsamındaki aylık ödemeler, Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır. Ödemeler, ilgili dönem için okula kayıt işlemlerini tamamlamış bursiyerlere yapılabilir. Bursiyerler her yıl kayıt yenilediklerini belgelemek zorundadır.

  Bursiyerlere yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, verilen banka hesabına havale edilir. Banka dışında herhangi bir yol ile ödeme yapılmaz.

  Üstün Başarı Bursu; Genel sıralamada ilk 20.000 girerek Makine Mühendisliği, Elektrik elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya mühendisliği bölümlerinde okumak, YKS sınavında ilk 10.000 girerek İktisat, İşletme, Ekonomi ve Finans bölümlerinde okumak. Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 75 veya 4,0 üzerinden 3,5 olması ve geride hiç ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.

  Pidok Ailesi Eğitim Bursu Tutarı: 2.000 TL/Ay (Tek Çocuk)Pidok

  Ailesi Eğitim Bursu Tutarı: 1.500 TL/Ay (Birden fazla Çocuk)

  Üstün Başarı Bursu Tutarı: 3.000 TL / Ay

  Şirket burs tutarlarını dilediği anda değiştirme hakkına haizdir.

 • Diğer Hükümler

  Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

Üretim
 • PLASTİK İPLİK HATTI
  Pidok Plastik, müşteriye en kısa sürede en kaliteli ve rekabetçi hizmeti sağlamak için Extruder Makinesi, İplik Hatları, Dokuma Tezgâhları ve Plastik Konfeksiyon Üretim Hattında makine teknolojilerinde sektörünün lider markalarını tercih etmektedir.
 • PLASTİK DOKUMA HATTI
  Kalite standartlarında üretilen ve onaylanan iplikler, müşteri tarafından talep edilen mamul ölçülerinde uygun hale getirilmiş olan dokuma tezgâhlarında işleme alınarak, en kısa sürede dokunmasını sağlanır.
 • PLASTİK KONFEKSİYON HATTI
  Konfeksiyon sürecinde ve süreç sonucunda mamullerden alınan numunelerde yapılan kalite kontrol testleri, müşteriye sevk öncesi nihai testler olması açısından son derece önem arz etmektedir.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam